Projecte educatiu

RESUM DEL PROJECTE EDUCATIU DEL COL·LEGI JESÚS-MARIA

La nostra escola, amb més de 75 anys d’història en l’educació igualadina, ha tingut com a norma bàsica d’actuació, els criteris amb els que es va fundar, i que eren els que es regia l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya en el pla d’estudis de 1921:

  • - Ensenyeu de forma amena i participativa.

  • - Ensenyeu en la vostra llengua.  

Inspirat en aquests principis bàsics, el PEC (Projecte Educatiu de Centre) te els següents trets bàsics identitaris:

VALORS I PLURALISME 

L’escola és lloc d’acollida i convivència per a tothom que desitgi formar part de la nostra Comunitat Educativa, sense cap mena de discriminació.

Promou el foment dels valors propis de la societat democràtica basats en l’humanisme, el respecte personal i la conservació de l’entorn, principis fonamentals pel creixement humà.

COEDUCACIÓ 

Des dels seus inicis a l’any 1941, ha sigut el nostre model educatiu. Els nostres alumnes han incorporat, amb absoluta normalitat, l’educació i convivència conjunta de nois i noies. 

FORMACIÓ PERSONAL 

La finalitat primordial de l’escola és la formació humana integral de l’alumne. Per aconseguir-ho fomentem el desenvolupament i consolidació de la pròpia personalitat per tal d’esdevenir un ésser just, lliure i responsable.

Fomentem el respecte, la tolerància i la convivència, basant-nos en els principis democràtics recollits en les normes de convivència que regulen la nostra societat i sempre sota els criteris recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans i, molt particularment, en la Declaració Universal dels Drets dels Infants.   

METODOLOGIA D’ENSENYAMENT 

L’escola adopta una metodologia de treball que compren la utilització de diferents metodologies. D’una banda, com escola activa,  fonamenta el treball basat amb l’experiència, l’intercanvi, el diàleg i la deducció, i de l’altre, un aprenentatge significatiu que se sustenta en l’estudi i el treball individual i en grup.

L’escola potencia l’atenció personalitzada, per tal de desenvolupar els diferents ritmes i capacitats dels alumnes.Les sortides, visites, commemoracions tradicionals i convivències complementen la tasca educativa i la formació personal. 

PROJECTE LINGÜÍSTIC. LLENGUA D’ENSENYAMENT I COMUNICACIÓ 

La llengua vehicular de transmissió d’aprenentatges i comunicació de l’escola és el català. Fidel als seus principis fundacionals, l’escola utilitza la llengua catalana en tota la seva tasca educativa, tot i respectant les altres parles que es donen a l’escola.

A primer de Primària, s’incorpora la llengua castellana, que ha de permetre que, en acabar l’escolaritat primària, es dominin ambdues llengües amb absoluta naturalitat, en compliment dels criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

L’ensenyament de la llengua anglesa a nivell precoç, a partir de P2, permet assolir-ne un excel·lent nivell al finalitzar l’etapa de Primària. A partir de l’ensenyament primari, també s’imparteixen en aquest idioma les matèries d’Informàtica i Visual i Plàstica. A Cicle Superior, i com ensenyament complementari setmanal en horari lectiu, s’incorpora el francès com a quarta llengua.

Projecte Lingüístic de Centre

PROJECTE TECNOLÒGIC. EINES D'APRENENTATGE, CREACIÓ I COMUNICACIÓ

Les noves tecnologies són presents a tots els nivells d’Educació Infantil i Educació Primària, iniciant-ne el seu ús a nivell precoç, a partir de P2, i amb continuïtat posterior a l'Escola Anoia en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.

S’implementa el seu ús des de les diferents àrees de coneixement i a través de diferents suports i dispositius, com són ordinadors, pissarres digitals i tauletes, la qual cosa permet assolir un nivell alt en l’ús del programari bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació en finalitzar l’etapa de Primària, així com saber-lo aplicar adequadament, tenint sempre presents els valors humans davant de qualsevol servitud a les noves tecnologies.

A partir de cicle mitjà, paral·lelament, s’introdueix l’ensenyament de mecanografia per tal de desenvolupar al màxim aquesta destresa.

S’incorpora la programació i la robòtica a Cicle Superior, com ensenyament complementari setmanal en horari lectiu, i s’inicia l’aprenentatge del disseny amb tres dimensions per tal d’assolir uns coneixements bàsics a desenvolupar en etapes posteriors.

A partir de P2 s’introdueix la programació, la robòtica i els mecanismes mitjançant tallers diversos i racons de joc, descoberta i experimentació amb diferents materials i recursos, per tal de familiaritzar-se amb aquestes tecnologies i posteriorment assolir-ne nous aprenentatges amb més facilitat, així com desenvolupar competències científiques i tecnològiques que promouen el raonament per a la resolució de problemes diversos.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

El Projecte Curricular de Centre és el document que recull les programacions pedagògiques, orientacions curriculars, metodologia de treball i sistemes d’avaluació, que anualment es revisa.

En la seva aplicació, i per tal d’assolir una educació integral d’alta qualitat, te sempre com a centre l’educand. L’alumne, la persona, en totes les seves dimensions, afectives, intel·lectuals, físiques,... s’atenen en la mesura precisa per assolir l’objectiu final d’una educació completa i equilibrada.

Aquests propòsits generals, es concreten en cada nivell educatiu de la manera següent. (s’exposa de forma resumida). 

EDUCACIÓ INFANTIL

- Assolir l’adequada seguretat afectiva i emocional segons l’edat del nen/a, responent als sentiments d’afecte.

- Anar progressant en autonomia personal.

- Conèixer i dominar el seu propi cos, assolint hàbits de conducta i salut.

- Conèixer l’entorn més proper i anar descobrint les manifestacions tradicionals i culturals de la nostra ciutat i país.

- Aprendre les representacions d’espai i temps segons les seves vivències a l’escola i a casa.

- Utilitzar el joc i altres formes de representació per evocar la realitat viscuda.

- Ampliar i enriquir, a través de la conversa, el seu vocabulari.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

- Conèixer el propi cos i, a través seu progressar equilibradament en tots els aspectes, tant motrius, com sanitàries, intel·lectuals i afectius incrementant l’autonomia, la iniciativa i la presa de decisions.

- Mostrar-se participatiu, solidari i tolerant.

- Conèixer i utilitzar la llengua catalana, com a llengua de comunicació i aprenentatge.

- Conèixer la llengua castellana per poder-la utilitzar, com a font d’informació i vehicle d’expressió.

- Conèixer la llengua anglesa per a poder-la utilitzar, primer, en missatges senzills del dia a dia, i en acabar primària, aconseguir un domini suficient per a poder mantenir una conversa i, entendre i produir missatges escrits.

- Conèixer la llengua francesa per a tenir-ne les primeres nocions que portin a l’alumne a ampliar, en etapes posteriors el seu coneixement.

- Conèixer els medis tan físics com naturals, i els mecanismes que els regeixen a partir de l’observació sistemàtica i de fenòmens.

- Conèixer els trets fonamentals de Catalunya: físics, naturals, històrics, tradicionals.

- Conèixer i gaudir del patrimoni cultural i natural de l’entorn.

- Com escola verda que som, mostrar actituds de respecte, defensa i ús correcte dels recursos naturals i socials. Tenir criteri propi davant el consum.

- Dominar les operacions matemàtiques bàsiques i interpretar espais i situacions. Comprendre la lògica i saber-la aplicar en la resolució de problemes.

- Comunicar-se de manera creativa a través dels mitjans d’expressió verbal, visual, corporal, plàstica i musical, desenvolupant una sensibilitat estètica que li permeti gaudir de les manifestacions artístiques.

- Dominar el programari bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació tot i assolint un bon nivell de mecanografia.

- Assolir coneixements bàsics de programació i robòtica per tal de desenvolupar en etapes posteriors, així com iniciar-se en el disseny en tres dimensions.

- Utilitzar i aplicar adequadament les tecnologies de la informació al treball intel·lectual per tal de millorar i reduir les tasques ordinàries.

- Tenir present els valors humans davant de qualsevol servitud a les noves tecnologies.

- Aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes diversos.

RELACIONS AMB L’ENTORN 

L’escola, com a ens social, no es pot tancar en ella mateixa, i per això procura tenir molta relació amb altres escoles, institucions del món educatiu i social del barri, la ciutat, Catalunya, l’Estat i el món.

Està present en moltes entitats i participa assíduament en activitats i manifestacions organitzades per altres estaments.

A través de les sortides i participacions coneix les realitats d’altres entorns. 

COM ENS ORGANITZEM 

L’escola es configura com a Comunitat Educativa integrada per l’entitat titular, el professorat, els alumnes, els pares i el personal d’administració i serveis.

- L’entitat titular garanteix el compliment d’aquest caràcter propi i es responsabilitza de la bona marxa del centre.

- El professorat es responsabilitza de l’elaboració dels projectes educatius, de la seva revisió, d’aplicar-los i avaluar-los. Són els primers responsables de l’ensenyament i mantenen un contacte permanent amb els pares. Entre ells procuren un clima de convivència i de respecte, importants per la tasca col·lectiva educativa. En les reunions de Claustre es comprometen a mantenir una completa discreció dels temes tractats i en finalitzar el curs, el traspàs d'informació per canvis de nivells.

- El respecte al dret a la imatge i propietat intel·lectual, així com mantenir la millor convivència forma part bàsica de la seva tasca educativa.

- El Claustre de Professors es reuneix mensualment de manera ordinària i cada cop que convingui de manera extraordinària.

- Els alumnes com a protagonistes de la seva formació, tenen dret a rebre l’educació que dona l’escola i a que se’ls respecti la seva consciència cívica i moral, sense cap mena de discriminació. Al mateix temps, tenen el deure de respectar als seus companys, professors i personal del centre, tal com indiquen les normes de la bona educació i d’esforçar-se per desenvolupar les seves capacitats i adquirir els coneixements i aprenentatges que s’imparteixen a l’escola.

- Els pares com a primers responsables de l’educació dels seus fills tenen dret i deure de col·laborar amb l’escola, per fer, que l’educació que s’imparteix als seus fills, sigui complementària, solidària i coherent amb la que ells donen a casa. Poden entrar a formar part de la comunitat educativa i col·laborar-hi, a través de l’AMPA i del Consell Escolar.

- El personal d’administració i serveis, es concep com a complementari de la tasca docent, és fonamental en el quefer diari i orienta la seva tasca en la cooperació directa amb els altres estaments.

- El Consell Escolar, com a màxim òrgan de govern col·legiat, garanteix el compliment de la normativa vigent i col·labora amb tots els estaments, fonamentalment amb el professorat i titularitat, en dur a terme les propostes educatives i la gestió econòmica del centre.

- L’Associació de Pares i Mares, col·labora en les activitats de l’escola, esponsoritza diferents activitats, fonamentalment extraescolars i representa a tots els pares en les actuacions de l’escola i és un ferm suport en la presència del centre en les relacions amb l’entorn.    

NOFC - Normes d'Organització i Funcionament de Centre

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Anualment el professorat participa en seminaris i cursos de formació per tal d’actualitzar coneixements i, amb la formació permanent, assegurar el manteniment i consecució dels objectius pedagògics proposats.   

Pla de contingència anti-covid

Aquests principis bàsics s'han revisat el setembre del 2021, s’actualitzen anualment a principi de cada curs escolar. 

Agenda de l'escola

dl dm dc dj dv ds dg
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

La foto del mes